دانشگاه شاهد

نوشین جلایرنادری

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پاتولوژی
شماره اتاق : ----
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-88959210
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (51)   Download XML   Download TXT

●   مطالعه گذشته نگر الگوی هیستوپاتولوژیک کارسینوم سلول سنگفرشی دهان در تهران ، ایران سال های 2006-2015
   ◂ نوشین جلایرنادری، امیرنادر امامی رضوی، رامین غفاری
   ✔ 1398/04/04  2019/06/25
    Journal of Research in Medical Sciences


●  A Concept Suggestion on the Effect of Cigarette Smoking in Inflammatory Destruction of Gingiva
   ◂ نوشین جلایرنادری
   ✔ 1398/03/05  2019/05/26
    Iranian Journal of Pathology


●  Salivary pH and DMFT index in smokers and non-smokers: a comparative study based on the quantitative rate of smoking.
   ◂ محمدرضا گل محمدی، فرید عباسی، مصطفی اسماعیلی، نوشین جلایرنادری
   ✔ 1397/09/18  2018/12/09
    Avicenna Journal of Dental Research


●  اثر انتی باکتریال عصاره ابی و الکلیMyrtus communis بر باکتری های Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis و Prevotella intermedia
   ◂ نوشین جلایر نادری، محمد نیاکان،، لیلا رحیم وند،
   ✔ 1397/05/15  2018/08/06
    Iranian Journal of Microbiology


●  تغییر سنی جنبه های کلینیکوپاتولوژیک کارسینوم سلول سنگفرشی دهان در بیماران ایرانی:یک مطالعه اپیدمیولوژیک
   ◂ دکتر امیر نادر امامی رضوی، دکتر نوشین جلایر نادری، رامین غفاری
   ✔ 1397/05/12  2018/08/03
     Journal of Basic Research in Medical Sciences


●  -----------
   ◂ نوشین جلایر نادری
   ✔ 1397/04/25  2018/07/16
    Avicenna Journal of Dental Research


●  اثر کشیدن سیگار بر شمارش ایوزینوفیلی در التهاب لثه:یک مطالعه هیستوپاتولوژیک
   ◂ محدثه مهرپرور، دکتر نوشین جلایر نادری،
   ✔ 1397/01/08  2018/03/28
    Avicenna Journal of Dental Research


●  گزارش یک تجربه:بهبود تکنیک رنگ امیزی فلوگن برای مشاهده بهتر هسته سلول
   ◂ دکتر جلایر نادری
   ✔ 1396/11/18  2018/02/07
    Iranian Journal of Pathology


●  تاثیر سیگار برتراکم سلول های ماستوسیت و رگ زایی در پریودنتیت مزمن
   ◂ دکتر نوشین جلایر نادری،دکتر حسن سمیاری،دکتررضا همتی
   ✔ 1396/10/09  2017/12/30
    Iranian Journal of Pathology


●  مقایسه تاثیر سیتوتوکسیک سیگار وقلیان بر روی مخاط باکال انسان
   ◂ دکتر نوشین جلایر نادری-دکتر مونا پور پاشا
   ✔ 1396/09/16  2017/12/07
    International Journal of Preventive Medicine
مقالات کنفرانسی (17)   Download XML   Download TXT

●  -----------
   ◂ نوشین جلایر نادری
   ✔ 1397/09/14  2018/12/05
    همایش سالیانه اسیب شناسی ایران
PDF   

●  مقایسه رنگ های هماتوکسیلین-ایوزین، رتیکولین و پریودیک اسید شیف در نمایش غشای پایه کارسینوم سلول سنگفرشی دهان
   ◂ دکترنوشین جلایر نادری
   ✔ 1396/05/10  2017/08/01
    چهارمین همایش کشوری اسیب شناسی دهان، فک و صورت
PDF   

●  ایمنوهیستوشیمی به عنوان یک وسیله کمکی در تشخیص تومورهای ادونتوژنیک
   ◂ نوشین جلایرنادری
   ✔ 1395/10/15  2017/01/04
    هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  اسیب DNA ناشی از کشیدن سیگار و قلیان : مطالعه ای بر روی مخاط باکال اکسفولیه
   ◂ مهدی دهقان نژاد، نوشین جلایرنادری
   ✔ 1395/03/04  2016/05/24
    دومین همایش گشوری مطالعات میکروسکوپی
PDF   

●  مطالعه حیطه های استاد-دانشجو بر رروی یادگیری موثر درس بافت شناسی عملی
   ◂ نوشین جلایرنادری، داریوش طالعی، رقیه حجتی
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    دوازدهمین همایش علوم تشریحی ایران
PDF   

●   ارتباط بین تشکیل عروق و تکثیر سلولی با سن و جنس در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان
   ◂ نوشین جلایرنادری، دکتر فرخ تیرگری
   ✔ 1394/09/04  2015/11/25
    هفدهمین همایش سالیانه اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  تغییرات ژنوتوکسیک در افراد سیگاری: یک بررسی ازمایشگاهی
   ◂ سمانه سرشار ، نوشین جلایرنادری، دکتر ساره فرهادی
   ✔ 1394/09/04  2015/11/25
    هفدهمین همایش سالیانه اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  تعیین ارتباط بروز فاکتور رشد اندوتلیال عروق و ارتشاح سلول های التهابی در کارسینوم سلول سنگفرشی با تمایز خوب زبان
   ◂ فرزین اسماعیلی، نوشین جلایرنادری، دکتر فرخ تیرگری
   ✔ 1394/05/07  2015/07/29
    سومین همایش سراسرس انجمن اسیب شناسان دهان فک و صورت ایران
PDF   

●  مقایسه ویزگی های بالینی و شمارش سلول های ماستوسیت بافت لثه افراد سیگاری و غیرسیگاری مبتلا به پریودنتیت مزمن
   ◂ رضا همتی، نوشین جلایرنادری، حسن سمیاری
   ✔ 1394/05/07  2015/07/29
    سومین همایش سراسرس انجمن اسیب شناسان دهان فک و صورت ایران
PDF   

●  تجویز کورتیکواسترویید در جراحی دهان : یک مطالعه مروری
   ◂ نوشین جلایرنادری، فرید عباسی
   ✔ 1393/10/23  2015/01/13
    نهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
PDF   کتاب ها

●  اسیب شناسی کیست ها و تومورهای ادونتوژنیک
   ◂ همکاران

پایان نامه ها

●  مقایسه رنگ امیزی فلوگن و پاپانیکولاو در نمایش تغییرات ژنوتوکسیک ناشی از سیگار در سلولهای مخاط باکال انسان
   ◂ ایمان یارمحمدی

●  بررسی وضعیت روند تغییر الگوی بروز کارسینوم سلول سنگفرشی دهان : مطالعه گذشته نگر 10 ساله ) 1385 - 1394 ( بیماران مراجعه کننده به انستیتوکنسر بیمارستان امام خمینی )ره( ، تهران ، ایران
   ◂ رامین غفاری

●  مقایسه پارامترهای مورفومتریک هسته در کارسینوم سنگفرشی دهان در ارتباط با متاستاز به گره های لنفاوی ناحیه ای با استفاده از رنگ متیل گرین پیرونین
   ◂ وحید کربلائی خیاوی

●  مقایسه اثر استخوان سازی غشای تهیه شده از کیسه هوای ماهی سفید با یک غشای شرکت فراورده های بافتی کیش
   ◂ فرید بحری زاده

●  اثر سیگار بر اپوپتوز و تکثیر سلولی اپی تلیوم در پریودنتیت مزمن: یک مطالعه بافت شناختی با استفاده از شاخص های Ki-67 و P53
   ◂ مهدی فرجی

●  بررسی ارتباط بین میزان استعمال سیگار با PH و سطوح DMFT
   ◂ محمدرضا گل محمدی

●  comparsion of genotoxic effect of cigarett and waterpipe smoking on human buccal cells
   ◂ مونا پورپاشا

●  Determination the effect of smoking on chronic periodontiits of gingiva
   ◂ رضا همتی

●  بررسی میزان تکثیر سلولی در تومورهای ادنویید سیستیک کارسینوما و پلی مورفوس ادنوکارسینوما با رنگ امیزی AgNor
   ◂ محبوبه ولی پورتهمتن

●  Correlation of clinical features with vessel densityand VEGF expression in well-differentiated oral squamous cell carcinoma
   ◂ زهرا کشاورزنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید