دانشگاه شاهد

شفیقه محمدی تبار

مربی - دکتری


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : مامایی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (19)   Download XML   Download TXT

●  Current Status of Faculty Development of Medical Sciences Universities in Iran: A Qualitative Study
   ◂ Shafigheh Mohammaditabar, Abbas Abbaspour, Ali Khorsandi Taskoh
   ✔ 1398/10/11  2020/01/01
    Educational Research in Medical Science


●  بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی با تاکید بر رویکرد سیستمی
   ◂ شفیقه محمدی تبار، Abbas Abbaspour، Ali Khorsandi Taskoh
   ✔ 1397/12/11  2019/03/02
    راهبردهای اموزش در علوم پزشکی=Education Strategies in Medical Sciences


●  The Components of the Development of Faculty Members at Universities of Medical Sciences in Iran and the World: A Systematic Review
   ◂ Abbas Abbaspour, Ali Khorsandi Taskoh, Shafigheh Mohammaditabar
   ✔ 1397/10/09  2018/12/30
    Educational Research in Medical Science


●  تبیین دیدگاه های اعضا هیات علمی پرستاری و مامایی در مورد سیاستگذاری های اموزشی و پژوهشی: تحلیل محتوای کیفی
   ◂ شفیقه محمدی تبار، خدیجه محمدی میقانکی، پروین رهنما، ویدا سپاهی
   ✔ 1396/12/15  2018/03/06
    مجله مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی یزد
PDF   

●  اثر اختلال سیستم های کارکردی بر اختلال حوزه جنسی اولیه در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، Khadije Mohammadi-Mighanaki، Sakine MoaiedmohseniMohseni-Shafigheh Mohammaditabar
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران=Journal of Mazandaran University of Medical Sciences


●  The effect of social networks on education and academic learning: an interventional study
   ◂ Vida Sepahi, Saeed ghiyasi nedoshan, Ahmad Khoshabi, Shafigheh Mohammaditabar
   ✔ 1395/08/11  2016/11/01
    Journal of Medical Education


●  اعتبار یابی گونه فارسی پرسشنامه 19 سوالی صمیمیت و فعالیت جنسی در بیماری مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki، علی منتظری
   ✔ 1393/07/01  2014/09/23
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  انتخاب سزارین بر اساس درخواست مادر ،شیوع و عوامل موثر بر ان
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/04/10  2014/07/01
    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران=Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
PDF   

●  بررسی نگرش ماماها نسبت به سزارین انتخابی و عوامل مرتبط با ان درشهر تهران
   ◂ معصومه حیدری، پروین رهنما، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1393/04/01  2014/06/22
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  شیوع اختلالات کارکرد جنسی و عوامل موثر بر ان در بیماران زن مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki، سکینه مویدمحسنی، Seyed Masoud Nabavi، سقراط فقیه زاده، محمد علی صحرائیان
   ✔ 1391/11/14  2013/02/02
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   مقالات کنفرانسی (59)   Download XML   Download TXT

●  پیش بینی کننده های صمیمیت و روابط زناشویی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ شفیقه محمدی تبار، پروین رهنما، خدیجه محمدی میقانکی
   ✔ 1396/12/16  2018/03/07
    کنگره روانشناسی اسیب های روانی اجتماعی
PDF   

●  Explanation of faculty members about Academic Women and their health in Nursing & Midwifery College: A qualitative study
   ◂ Shafigheh Mohammaditabar, Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    پنجمین همایش بین المللی سلامت زنان
PDF   

●  تبیین نظرات اعضا هیات علمی پرستاری و مامایی در مورد سیاستگذاری های اموزشی و پژوهشی : یک مطالعه کیفی
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1394/10/15  2016/01/05
    کنگره واکاوی اموزش پرستاری در ایران
PDF   

●  راهکارهای نهادینه سازی کار تیمی در مراقبتهای مامایی
   ◂ شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1394/07/16  2015/10/08
    دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
PDF   

●  اعتباریابی پرسشنامه صمیمیت و ارتباط جنسی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  باورهای رفتاری در ارتباط با سزارین بر اساس تیوری رفتار
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  تکنیک های جدید حل بروکراسی گزارش پرستاری
   ◂ زهرا پیشنمازی، سیده نوابه حسینخانی، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    چهارمین همایش سراسری راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری و مامایی
PDF   

●  عوامل موثر بر سلامت روانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/02/31  2014/05/21
    سومین سمینار بین المللی سلامت زنان
PDF   

●  بررسی کدهای اخلاقی در اتاق زایمان
   ◂ Parvin Rahnama، Shafigheh Mohammaditabar، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1393/02/31  2014/05/21
    سومین سمینار بین المللی سلامت زنان
PDF   

●  عوارض جانبی چاقی مادران باردار بر نوزادان
   ◂ شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki، پروین رهنما
   ✔ 1392/09/13  2013/12/04
    چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران
PDF   نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید