دانشگاه شاهد

فاطمه حاجی قاسمی

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : ایمونولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (40)   Download XML   Download TXT

●  استفاده از ایمونولوژی محاسبه ای برای تعیین شکاف های سطحی ناحیه متصل شونده به انتی ژن در مولکول ایمونوگلوبولین Gانسان
   ◂ سهیلا روهانی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1400/10/01  2021/12/22
    نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز


●  تعیین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ناحیه Fc ایمونوگلوبولین G انسان به روش بیوانفورماتیک
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، سهیلا روهانی
   ✔ 1400/01/25  2021/04/14
    علوم پزشکی پارس=Pars Journal of Medical Sciences


●  پیشگویی اپیتوپهای پیوسته زنجیره سبک ایمونوگلوبولین انسان به روش بیوانفورماتیک
   ◂ سهیلا روهانی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1399/07/01  2020/09/22
    مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا


●  اثر عصاره دانه گیاه اسپند بر تولید نیتریک اکساید در سلولهای منوسیتیک U937 و ماکروفاژها
   ◂ نیما رحمتی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1399/06/15  2020/09/05
    International Journal of Medical Laboratory


●  حساسیت سلولهای بدخیم خونی به عصاره دانه اسپند در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ محسن رضایی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  حساسیت سلولهای لوسمی انسانی به داروی کارودیلول در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ امیرحسین گائینی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  اثر سمی پرگابالین بر سلولهای لوسمیک U937 و Molt-4 در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ لیلا دارونی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    Iranian Journal of Blood & Cancer


●  سمیت متوپرولول برای سلولهای لوسمیک در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ باران حاجت بیگی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/09/10  2018/12/01
    Iranian Journal of Blood & Cancer


●  تعیین اپی توپهای فضایی جز دارای قابلیت کریستالی مولکول ایمونوگلوبولین Gانسان توسط ایمونوانفورماتیک
   ◂ سهیلا روهانی، فاطمه حاجی قاسمی، فاطمه سفید
   ✔ 1397/05/30  2018/08/21
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal


●  تعیین اپیتوپهای ناپیوسته زنجیره سبک ایمونوگلوبولین انسان توسط ایمونولوژی محاسبه ای
   ◂ سهیلا روهانی، فاطمه حاجی قاسمی، فاطمه سفید
   ✔ 1397/05/01  2018/07/23
    علوم پزشکی رازی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق=Razi Journal of Medical Sciences
مقالات کنفرانسی (77)   Download XML   Download TXT

●  مهار تولید ماتریکس متالوپروتییناز 9 در سلولهای لوسمیک انسانی Molt-4
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، امیر حسین گاِِیینی
   ✔ 1400/04/09  2021/06/30
    World Immune Regulation Meeting XV 2021
PDF   

●  کاهش تولید ژ لاتیناز - B القا شده با PMA در منوسیتهای انسانیU937 توسط متوپرولول در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، باران حاجت بیگی
   ✔ 1400/04/09  2021/06/30
    World Immune Regulation Meeting XV 2021
PDF   

●  مهار تولید VEGF و MMP-9 توسط پرگابالین در سلولهای صلاحیت دار ایمنی انسان در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، لیلا دارونی
   ✔ 1399/06/14  2020/09/04
     (European Respiratory Society Annual Congress 2020 (ERS 2020
PDF   

●  تاثیر لیپوپلی ساکارید بر فعالیت MMP-2 در سلولهای منوسیتیک THP1 در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1399/05/27  2020/08/17
    21st international congress of microbiology
PDF   

●  اثر مهاری متوپرولول بر فاکتور رشد اندوتلیال رگی در سلولهای لوسمیک انسانی Molt-4
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، باران حاجت بیگی
   ✔ 1398/08/30  2019/11/21
    هشتمین همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت سرطان
PDF   

●  تعیین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نواحی ثابت زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین G انسان به روش ایمونوانفورماتیک
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، فاطمه سفید، سهیلا روهانی
   ✔ 1398/02/11  2019/05/01
    The 4th Conference on Protein and Peptide Sciences University of Isfahan 1&2 May 2019
PDF   

●  تعیین اپی توپ های فضایی زنجیره سبک ایمونوگلوبولین انسان توسط ایمونوانفورماتیک
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، سهیلا روهانی، فاطمه سفید
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
     3rd National Conference of Biological Sciences
PDF   

●  کاهش تولید VEGF در سلولهای لوسمیک U937 انسانی توسط کارودیلول
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، امیر حسین گائینی
   ✔ 1397/12/07  2019/02/26
    1sth national congress on inflammation
PDF   

●  تعیین انعطاف پذیری دومین های ثابت زنجیره های سنگین IgG انسان توسط مطالعه کامپیوتری
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، سهیلا روهانی،، فاطمه سفید
   ✔ 1397/10/26  2019/01/16
    یازدهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  تاثیر مدل سازی نقش (Role modeling) بر دانشجویان پزشکی
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/09/27  2018/12/18
    ششمین کنفرانس سالانه اخلاق پزشکی ایران
PDF   کتاب ها

●  تند اموز بیماری های الرژی
   ◂ جمشید نارنج کار، فاطمه حاجی قاسمی

پایان نامه ها

●  اثر کشندگی (سایتوتوکسیسیتی) داروی پرگابالین و تاثیر ان بر میزان تولید فاکتور رشد اندوتلیال عروق و ماتریکس متالوپروتئیناز -9 در رده های سلولی لوسمیک Molt-4 وU937
   ◂ لیلا دارونی

●  اثر داروی متوپرولول بر سایتوتوکسیسیتی، تولید انزیم ماتریکس متالوپروتئیناز- 9 ( MMP-9 ( و فاکتور رشد اندوتلیال عروق ) VEGF ( در رده های سلولی U937 و MOLT-4 در شرایط Invitro
   ◂ باران حاجت بیگی طرقبه

●  تاثیر کارودیلول روی سایتوتوکسیسیتی و میزان تولید ژلاتیناز B و فاکتور رشد اندوتلیال عروق در رده‌های سلولی لوسمیک در شرایط in vitro
   ◂ امیرحسین گائینی

●  اثر عصاره ابی گیاه اسپند بر تولید نیتریک اکساید(NO) در رده سلولی لوسمیک U937 در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ نیما رحمتی

●  اثر سیتوتوکسیک عصاره ابی گیاه اسپند بر رده سلولی لوسمیکU937
   ◂ محسن رضایی نصرتی

●  تعیین بار ویروس HTLV-1 و میزان بیان ژن MMP-3 در بیماران قلبی HTLV1
   ◂ مینا محمدحسینی

●   شناسایی اپی توپهای ایمونوژن IgG انسان با استفاده از ایمونوانفورماتیک
   ◂ سهیلا روهانی

●  Effect of verapamil on proliferation, Matrix metalloprpteinase -9 and Nitric oxide production in U937 and THP1 cells in vitro
   ◂ ندا کاکادزفولی

●  Effect of Isosorbide on matrix metaloproteinase-2 activity in fibrosarcoma WEHI-164 cell line
   ◂ فاطمه رضائیان

●  Assesment of Isosorbide effect on proliferative activity of fibrosarcoma Wehi-164 cell line
   ◂ فاطمه زهرا رضوان مدنینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید