دانشگاه شاهد

فاطمه حاجی قاسمی

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : ایمونولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (32)   Download XML   Download TXT

●  تعیین اپیتوپهای فضایی جز دارای قابلیت کریستالی مولکول ایمونوگلوبولین Gانسان توسط ایمونوانفورماتیک
   ◂ فاطمه سفید، فاطمه حاجی قاسمی ، سهیلا روهانی
   ✔ 1397/05/30  2018/08/21
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal


●  تعیین اپیتوپهای ناپیوسته زنجیره سبک ایمونوگلوبولین انسان توسط ایمونولوژی محاسبه ای
   ◂ فاطمه سفید، فاطمه حاجی قاسمی، سهیلا روهانی
   ✔ 1397/05/01  2018/07/23
    علوم پزشکی رازی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق=Razi Journal of Medical Sciences


●  ارتباط بین عفونت HTLV-1 و بیان ژن MMP-3 در بیماران قلبی HTLV-1 مثبت
   ◂ Norouzi M، Momenifar N، Tarban N، Mohammadi F، Mozayani F، Rezaee SA، Hajighasemi F، Mohammadhosayni M
   ✔ 1396/07/08  2017/09/30
    Iranian Journal of Virology


●  ارزیابی سیتوتوکسیسیته دی متیل سولفوکساید در رده های سلولی توموری خونساز
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، شقایق تاجیک
   ✔ 1396/03/11  2017/06/01
    Iranian Journal of Blood & Cancer


●  الگوی بیان اینترفرون گاما در رده های سلولی لوسمیک انسانی به دنبال تیمار با فیتوهماگلوتینین، فوربول میریستات استات و لیپوپلی ساکاراید
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، عباس میرشفیعی
   ✔ 1396/01/01  2017/03/21
    Iranian Journal of Blood & Cancer


●  الگوی تولید اینترلوکین-2 در سلولهای منونوکلیار خون محیطی و رده های T-cell
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی ، محسن خلیلی
   ✔ 1395/06/25  2016/09/15
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  بررسی اپیتو پهای خطی ایمونوژن ایمونوگلوبولین G انسان به روش ایمونوانفورماتیک
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1395/06/01  2016/08/22
    پژوهش در پزشکی


●  اثرات پروپرانولول بر پروفایل سایتوکاینهای TH1 در سلولهای T لوسمیک انسانی در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، عباس میرشفیعی
   ✔ 1395/01/13  2016/04/01
    International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research


●  اثر لیپو پلی ساکارید بر فاکتور رشد اندوتلیال رگی و ماتریکس متالو پروتیینازها در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، محمد حسین قینی
   ✔ 1394/03/01  2015/05/22
    International Journal Of Cancer Management- Previous Title: Iranian Journal of Cancer Prevention


●  اثر داروی ایزوسورباید بر فعالیت ژلاتیناز A و B در رده‌های سلولی لوسمیک
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1394/01/17  2015/04/06
    فصلنامه خون
مقالات کنفرانسی (70)   Download XML   Download TXT

●  تعیین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نواحی ثابت زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین G انسان به روش ایمونوانفورماتیک
   ◂ فاطمه سفید، فاطمه حاجی قاسمی، سهیلا روهانی،
   ✔ 1398/02/11  2019/05/01
    The 4th Conference on Protein and Peptide Sciences University of Isfahan 1&2 May 2019
PDF   

●  تعیین اپی توپ های فضایی زنجیره سبک ایمونوگلوبولین انسان توسط ایمونوانفورماتیک
   ◂  سهیلا روهانی،، فاطمه حاجی قاسمی، فاطمه سفید
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
     3rd National Conference of Biological Sciences
PDF   

●  تاثیر مدل سازی نقش (Role modeling) بر دانشجویان پزشکی
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/09/27  2018/12/18
    ششمین کنفرانس سالانه اخلاق پزشکی ایران
PDF   

●  اگاهی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی در مورد گزارش نویسی درس ایمونولوژی عملی
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/05/24  2018/08/15
    همایش اموزش پزشکی پاسخگو
PDF   

●  بررسی نواحی انعطاف پذیر در زنجیره های سبک IgG انسان توسط انالیز کامپیوتری
   ◂ فاطمه سفید، سهیلا روهانی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/02/06  2018/04/26
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  ارزیابی اسید امینه های عملکردی در زنجیره سبک ایمونوگلوبولین G انسان توسط نرم افزار کامپیوتری
   ◂ فاطمه سفید، سهیلا روهانی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/02/06  2018/04/26
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  تعیین شکاف های سطحی جز متصل شونده به انتی ژ ن در IgG انسان توسط انالیز کامپیوتری
   ◂ فاطمه سفید، سهیلا روهانی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/02/06  2018/04/26
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  تعیین میزان ابدوستی اسید های امینه در ناحیه ثابت زنجیره های سبک IgG انسان
   ◂ فاطمه سفید، سهیلا روهانی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  پیش بینی میزان در دسترس بودن اسید های امینه در زنجیره های سبک ایمونوگلوبولین G انسان
   ◂ فاطمه سفید، سهیلا روهانی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  اثر LPS بر تولید IFN-? در رده های سلولی T انسان
   ◂  فاطمه حاجی قاسمی، عباس میر شفیعی
   ✔ 1396/07/26  2017/10/18
    4th Iranian Congress of Medical Bacteriology
PDF   کتاب ها

●  تند اموز بیماری های الرژی
   ◂ جمشید نارنج کار، فاطمه حاجی قاسمی

پایان نامه ها

●  اثر عصاره ابی گیاه اسپند بر تولید نیتریک اکساید(NO) در رده سلولی لوسمیک U937 در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ نیما رحمتی

●  اثر سیتوتوکسیک عصاره ابی گیاه اسپند بر رده سلولی لوسمیکU937
   ◂ محسن رضایی نصرتی

●  تعیین بار ویروس HTLV-1 و میزان بیان ژن MMP-3 در بیماران قلبی HTLV1
   ◂ مینا محمدحسینی

●   شناسایی اپی توپهای ایمونوژن IgG انسان با استفاده از ایمونوانفورماتیک
   ◂ سهیلا روهانی

●  Effect of verapamil on proliferation, Matrix metalloprpteinase -9 and Nitric oxide production in U937 and THP1 cells in vitro
   ◂ ندا کاکادزفولی

●  Effect of Isosorbide on matrix metaloproteinase-2 activity in fibrosarcoma WEHI-164 cell line
   ◂ فاطمه رضائیان

●  Assesment of Isosorbide effect on proliferative activity of fibrosarcoma Wehi-164 cell line
   ◂ فاطمه زهرا رضوان مدنی

●  Study of Mentha Spicata extract effect on proliferation and matrix metalloproteinase-2 activity in a fibrosarcoma cell line invitro
   ◂ ویدا هاشمی

●  نقش انزیم ماتریکس متالوپروتئیناز 2 در ایجاد اثرات بی دردی زایی ناشی از تحریک الکتریکی هسته PGi ,و مهار نیتریک اکساید در موش صحرایی
   ◂ فاطمه خجسته

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید