دانشگاه شاهد

فاطمه حاجی قاسمی

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : ایمونولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (36)   Download XML   Download TXT

●  حساسیت سلولهای بدخیم خونی به عصاره دانه اسپند در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ محسن رضایی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  حساسیت سلولهای لوسمی انسانی به داروی کارودیلول در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ امیرحسین گائینی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  اثر سمی پرگابالین بر سلولهای لوسمیک U937 و Molt-4 در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ لیلا دارونی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    Iranian Journal of Blood & Cancer


●  سمیت متوپرولول برای سلولهای لوسمیک در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ باران حاجت بیگی، فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/09/10  2018/12/01
    Iranian Journal of Blood & Cancer


●  تعیین اپیتوپهای فضایی جز دارای قابلیت کریستالی مولکول ایمونوگلوبولین Gانسان توسط ایمونوانفورماتیک
   ◂ سهیلا روهانی، فاطمه حاجی قاسمی، فاطمه سفید
   ✔ 1397/05/30  2018/08/21
    مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Tehran University Medical Journal


●  تعیین اپیتوپهای ناپیوسته زنجیره سبک ایمونوگلوبولین انسان توسط ایمونولوژی محاسبه ای
   ◂ سهیلا روهانی، فاطمه حاجی قاسمی، فاطمه سفید
   ✔ 1397/05/01  2018/07/23
    علوم پزشکی رازی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق=Razi Journal of Medical Sciences


●  بررسی ارتباط بین عفونت HTLV-1 و بیان ژن MMP-3 در بیماران قلبی HTLV-1 مثبت
   ◂ مینا محمد حسینی، فاطمه حاجی قاسمی، Momenifar N، Norouzi M، Tarban N، Mohammadi F، Mozayani F، Rezaee SA
   ✔ 1396/07/08  2017/09/30
    Iranian Journal of Virology


●  ارزیابی سیتوتوکسیسیته دی متیل سولفوکساید در رده های سلولی توموری خونساز
   ◂ Fatemeh Hajighasemi، شقایق تاجیک
   ✔ 1396/03/11  2017/06/01
    Iranian Journal of Blood & Cancer


●  الگوی بیان اینترفرون گاما در رده های سلولی لوسمیک انسانی به دنبال تیمار با فیتوهماگلوتینین، فوربول میریستات استات و لیپوپلی ساکاراید
   ◂ Fatemeh Hajighasemi، عباس میرشفیعی
   ✔ 1396/01/01  2017/03/21
    Iranian Journal of Blood & Cancer


●  الگوی تولید اینترلوکین-2 در سلولهای منونوکلیار خون محیطی و رده های T-cell
   ◂ Fatemeh Hajighasemi، Mohsen Khalili
   ✔ 1395/06/25  2016/09/15
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
مقالات کنفرانسی (73)   Download XML   Download TXT

●  اثر مهاری متوپرولول بر فاکتور رشد اندوتلیال رگی در سلولهای لوسمیک انسانی Molt-4
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، باران حاجت بیگی
   ✔ 1398/08/30  2019/11/21
    هشتمین همایش راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت سرطان
PDF   

●  تعیین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نواحی ثابت زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین G انسان به روش ایمونوانفورماتیک
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، فاطمه سفید، سهیلا روهانی
   ✔ 1398/02/11  2019/05/01
    The 4th Conference on Protein and Peptide Sciences University of Isfahan 1&2 May 2019
PDF   

●  تعیین اپی توپ های فضایی زنجیره سبک ایمونوگلوبولین انسان توسط ایمونوانفورماتیک
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، سهیلا روهانی، فاطمه سفید
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
     3rd National Conference of Biological Sciences
PDF   

●  کاهش تولید VEGF در سلولهای لوسمیک U937 انسانی توسط کارودیلول
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، امیر حسین گائینی
   ✔ 1397/12/07  2019/02/26
    1sth national congress on inflammation
PDF   

●  تعیین انعطاف پذیری دومین های ثابت زنجیره های سنگین IgG انسان توسط مطالعه کامپیوتری
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، سهیلا روهانی،، فاطمه سفید
   ✔ 1397/10/26  2019/01/16
    یازدهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  تاثیر مدل سازی نقش (Role modeling) بر دانشجویان پزشکی
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/09/27  2018/12/18
    ششمین کنفرانس سالانه اخلاق پزشکی ایران
PDF   

●  اگاهی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی در مورد گزارش نویسی درس ایمونولوژی عملی
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی
   ✔ 1397/05/24  2018/08/15
    همایش اموزش پزشکی پاسخگو
PDF   

●  بررسی نواحی انعطاف پذیر در زنجیره های سبک IgG انسان توسط انالیز کامپیوتری
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، سهیلا روهانی، فاطمه سفید
   ✔ 1397/02/06  2018/04/26
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  ارزیابی اسید امینه های عملکردی در زنجیره سبک ایمونوگلوبولین G انسان توسط نرم افزار کامپیوتری
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، سهیلا روهانی، فاطمه سفید
   ✔ 1397/02/06  2018/04/26
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  تعیین شکاف های سطحی جز متصل شونده به انتی ژ ن در IgG انسان توسط انالیز کامپیوتری
   ◂ فاطمه حاجی قاسمی، سهیلا روهانی، فاطمه سفید
   ✔ 1397/02/06  2018/04/26
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   کتاب ها

●  تند اموز بیماری های الرژی
   ◂ جمشید نارنج کار، فاطمه حاجی قاسمی

پایان نامه ها

●  اثر کشندگی (سایتوتوکسیسیتی) داروی پرگابالین و تاثیر ان بر میزان تولید فاکتور رشد اندوتلیال عروق و ماتریکس متالوپروتئیناز -9 در رده های سلولی لوسمیک Molt-4 وU937
   ◂ لیلا دارونی

●  اثر داروی متوپرولول بر سایتوتوکسیسیتی، تولید انزیم ماتریکس متالوپروتئیناز- 9 ( MMP-9 ( و فاکتور رشد اندوتلیال عروق ) VEGF ( در رده های سلولی U937 و MOLT-4 در شرایط Invitro
   ◂ باران حاجت بیگی طرقبه

●  تاثیر کارودیلول روی سایتوتوکسیسیتی و میزان تولید ژلاتیناز B و فاکتور رشد اندوتلیال عروق در رده‌های سلولی لوسمیک در شرایط in vitro
   ◂ امیرحسین گائینی

●  اثر عصاره ابی گیاه اسپند بر تولید نیتریک اکساید(NO) در رده سلولی لوسمیک U937 در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ نیما رحمتی

●  اثر سیتوتوکسیک عصاره ابی گیاه اسپند بر رده سلولی لوسمیکU937
   ◂ محسن رضایی نصرتی

●  تعیین بار ویروس HTLV-1 و میزان بیان ژن MMP-3 در بیماران قلبی HTLV1
   ◂ مینا محمدحسینی

●   شناسایی اپی توپهای ایمونوژن IgG انسان با استفاده از ایمونوانفورماتیک
   ◂ سهیلا روهانی

●  Effect of verapamil on proliferation, Matrix metalloprpteinase -9 and Nitric oxide production in U937 and THP1 cells in vitro
   ◂ ندا کاکادزفولی

●  Effect of Isosorbide on matrix metaloproteinase-2 activity in fibrosarcoma WEHI-164 cell line
   ◂ فاطمه رضائیان

●  Assesment of Isosorbide effect on proliferative activity of fibrosarcoma Wehi-164 cell line
   ◂ فاطمه زهرا رضوان مدنینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید