جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ررسی برخی ترکیبات فیتوشیمیایی عصاره گیاه خیار اب‌پران (Ecballium elaterium M. Bieb) تحت اثر روش‌ های مختلف خشک کردن
Investigation of some phytochemical compounds of Ecballium elaterium M. Bieb extract under different drying methods
 
علوم و صنایع غذایی ایران=Journal of Food Science and Technology (Iran)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169713    1401/05/19   2022/08/10    
ارزیابی اثر روش‌های مختلف خشک کردن بر برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه چوچاق (Eryngium caeruleum Trautv.)
Effect of different drying methods on some phytochemical traits of Chuchak (Eryngium caeruleum Trautv.)
 
علوم و صنایع غذایی ایران=Journal of Food Science and Technology (Iran)
Endnote  XML  Paper ID : 169850    1401/06/10   2022/09/01    
تاثیر L-ارژنین بر کیفیت، فعالیت پاداکسندگی و عمر انبارمانی میوه انار رقم ملس ساوه
The effect of L-arginine on quality, antioxidant activity and Storability of pomegranate fruit ‘Malas-e-Saveh’ cultivar
 
علوم و صنایع غذایی ایران=Journal of Food Science and Technology (Iran)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169656    1401/04/10   2022/07/01    
اثر اسید اسکوربیک و اسید اگزالیک بر ماندگاری اریل انار
Pomgeranate
 فاطمه عزیزی، جواد عرفانی مقدم، اورنگ خادمی و خشنود نورالهی
علوم و صنایع غذایی ایران=Journal of Food Science and Technology (Iran)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43803    1396/10/01   2017/12/22    
اثر پرتودهی اشعه گاما بر خصوصیات کیفی میوه انار در طول انبار سرد
The effect of gamma irradiation on qualitative characteristics of pomegranate fruit during cold storage
 میثم اشتری، اورنگ خادمی، محمود سوف باف، حمیده افشارمنش، محمدعلی عسکری سرچشمه
علوم و صنایع غذایی ایران=Journal of Food Science and Technology (Iran)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43690    1396/09/01   2017/11/22    
رفتار فیزیولوژیکی میوه خرمالو، رقم کرج، در پاسخ به تیمار پس از برداشت اب گرم و دمای انبارداری
The behavior of persimmon fruit cv. Karaj in response to postharvest hot water treatments and storage temperature
 
علوم و صنایع غذایی ایران=Journal of Food Science and Technology (Iran)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9639    1394/09/01   2015/11/22    
ارزیابی اثر برخی تیمارهای پس از برداشت بر افزایش عمر انبارمانی قارچ تکمه ای
Assessment the effects of some postharvest treatments on increasing storability of bottom mushroom
 فهیمه سرلک، اورنگ خادمی و جواد عرفانی مقدم
علوم و صنایع غذایی ایران=Journal of Food Science and Technology (Iran)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31008    1396/03/01   2017/05/22    
دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد میزان یادگیری در روش نوین ادغام درس اناتومی اندام
students views towards integration of limb anatomy to pre-clerkship medical program in shahed university
 مرجان حشمتی، سکینه مویدمحسنی، سکینه موید محسنی
مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی یزد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9657    1393/04/01   2014/06/22    
ویژگی ها و کارکردهای سیاسی و فرهنگی فضای مجازی در عرصه هویت ملی
 سیدمحسن نصرت ابادی، زاهد غفاری هشجین
فضای مجازی و هویت اسلامی - ایرانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9656    1393/11/10   2015/01/30    
راهکارهای تقویت هویت ملی در فضای مجازی
 فاطمه لشگری، زاهد غفاری هشجین
فضای مجازی و هویت اسلامی - ایرانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9667    1392/11/10   2014/01/30    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1056 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی