دانشگاه شاهد

مصطفی مسعودیان

استاد یار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : فقه و حقوق اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه‌های سال 1394
   ◂ دکتر مصطفی مسعودیان - دکتر امین الله زمانی - دکتر هادی توکل‌پور - شهرام محمدی

●  مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
   ◂ دکتر محمدهادی توکل‌پور - دکتر مصطفی مسعودیان

پایان نامه ها

●  اختیار حاکم اسلامی در تعیین نوع و میزان دیه نفس از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران
   ◂ دانیال مبهوت

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید