دانشگاه شاهد

اورنگ خادمی

دانشیار - PhD باغبانی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : باغبانی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212324
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (41)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر L-ارژنین بر کیفیت، فعالیت پاداکسندگی و عمر انبارمانی میوه انار رقم ملس ساوه
   ◂ سیدمحمد حسینی ملا، ولی اله قاسمی عمران، سمیه رستگار، اورنگ خادمی
   ✔ 1401/04/10  2022/07/01
    علوم و صنایع غذایی ایران


●  اثر عصاره برگ حنا و سدیم نیترو پروساید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عمر گلجایی گل شاخه بریده داوودی (Chrysanthemum morifolium)
   ◂ صدف نورانی، اورنگ خادمی، فواد فاتحی، راهله ابراهیمی
   ✔ 1401/03/31  2022/06/21
    علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق


●  تعیین بهترین منبع کلسیم برای حفظ قارچ تکمه ای
   ◂ سمیه خویطری زاده، اورنگ خادمی
   ✔ 1401/01/27  2022/04/16
    Journal of Horticulture and Postharvest Research


●  ارزیابی تنوع ژنتیکی خرمالوهای ایران
   ◂ اورنگ خادمی، امنه منصوری، امیرمحمد ناجی، ایمان روح اللهی، عرفان سپهوند
   ✔ 1400/11/20  2022/02/09
    International Journal of Fruit Science


●  اثر ملاتونین بر انار
   ◂ سمیه رستگار، ولی اله قاسمی عمران، اورنگ خادمی، سیدمحمد حسینی ملا
   ✔ 1400/11/05  2022/01/25
    Scientia Horticulturae


●  اثرات اسیدهیومیک و سایتوکنین بر عملکرد و خصوصیات بیوشیمیایی و عناصر معدنی تربچه رقم واترملون
   ◂ سعیده محمودی، فاطمه نکونام، اورنگ خادمی، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی
   ✔ 1400/08/20  2021/11/11
    Journal of Plant Nutrition


●   تاثیر محلول پاشی اسید جیبرلیک و سولفات روی بر ترگیدگی میوه و خصوصیات کمی و کیفی انار رقم ملس ساوه
   ◂ جواد عرفانی مقدم، اورنگ خادمی، خدیجه کرمی، مسعود بازگیر
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق


●  کاربرد خارجی سولفیدهیدروژن و گابا سرمازدگی را در میوه خرمالو در طول انبار سرد کاهش داده و کیفیت ان را حفظ می کند
   ◂ اورنگ خادمی، زهره نیازی، فرهنگ رضوی، مرتضی سلیمانی اقدم
   ✔ 1400/02/01  2021/04/21
    Scientia Horticulturae


●  اثرات تنک کنندهای جدید و تنک دستی بر کیفیت و کمیت میوه های هلو و شلیل
   ◂ موسی رسولی، اورنگ خادمی، وهب اسدی
   ✔ 1398/11/01  2020/01/21
    International Journal of Fruit Science


●  تاثیر پیش تیمار و روشهای مختلف خشک کردن بر کیفیت و خصوصیات انتی اکسیدان خرمالوی خشک
   ◂ اورنگ خادمی، شاهپور خانقلی، یوسف فرخزاد
   ✔ 1398/06/29  2019/09/20
    International Journal of Postharvest Technology and Innovation
مقالات کنفرانسی (49)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه سطح بیان برخی ژنهای مسیر بیوسنتزی انتوسیانین در سه رقم انار با رنگهای مختلف
   ◂ اورنگ خادمی، امیرمحمد ناجی، عبدالکریم زارعی
   ✔ 1400/06/14  2021/09/05
    دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  ارزیابی تنوع خرمالوهای خوراکی مناطق شمال و مرکز ایران براساس صفات پومولوژی
   ◂ عرفان سپهوند، موسی رسولی، اورنگ خادمی
   ✔ 1400/06/14  2021/09/05
    دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  ممانعت از زرد شدن گیاه جعفری فرنگی معطر در پس از برداشت توسط تیمارهای نیتریک¬اکسید، 1- متیل¬سیکلوپروپن و سولفیدهیدروژن
   ◂ مریم عصمتی، اورنگ خادمی، شاهپور خانقلی
   ✔ 1400/06/14  2021/09/05
    دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  ارزیابی ارزش غذایی و عناصر معدنی در گیاه دارویی جعفری فرنگی معطر جمع اوری شده از اذربایجان غربی منطقه تکاب
   ◂ اورنگ خادمی، شاهپور خانقلی، مریم عصمتی
   ✔ 1400/06/14  2021/09/05
    دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  کنترل بیماریهای پس از برداشت میوه فلفل دلمهای با استفاده از نانواکسیدروی سنتز شده از طریق نانو سبز
   ◂ نعمیه اسفندیار، اورنگ خادمی، کامبیز لاریجانی
   ✔ 1400/05/16  2021/08/07
    دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
PDF   

●  حفظ بازارپسندی و کنترل بیماری میوه فلفل دلمه ای در مرحله پس از برداشت با استفاده از تیمار نانوذرات اکسیدروی
   ◂ اورنگ خادمی، کامبیز لاریجانی، نعمیه اسفندیار
   ✔ 1400/05/16  2021/08/07
    دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
PDF   

●  بررسی میزان اسیدهای چرب نتاج حاصل از تلاقی والد مادری شکوفه با والدین پدری انتخابی بادام
   ◂ سپیده کلاته جاری، موسی رسولی، علی ایمانی، اورنگ خادمی، ماهرخ زاهدی
   ✔ 1398/06/26  2019/09/17
    سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
PDF   

●  تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر برخی صفات گل محمدی
   ◂ راهله ابراهیمی، اورنگ خادمی، مهدیه صالحی
   ✔ 1398/06/07  2019/08/29
    یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  اثر پوشش خوراکی الژینات سدیم بر ظرفیت انتی اکسیدانی، فنل، پوسیدگی و کیفیت پس ازبرداشت میوه انار
   ◂ اورنگ خادمی، سمیه رستگار، محمدعلی عسکری سرچشمه، سیدمحمد حسینی ملا، ولی اله قاسمی عمران
   ✔ 1398/06/04  2019/08/26
    یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  کاربرد تیمار پس از برداشت L ارژینین جهت افزایش انبارمانی میوه انار رقم ملس ساوه
   ◂ اورنگ خادمی، سمیه رستگار، سیدمحمد حسینی ملا، ولی اله قاسمی عمران
   ✔ 1398/06/04  2019/08/26
    یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   پایان نامه ها

●  بررسی ارزش غذایی و خواص انتی¬اکسیدانی گیاه جعفری فرنگی معطر (Chaerophyllum macrospermum Spreng.) و ممانعت از زرد شدن ان در پس از برداشت
   ◂ مریم عصمتی

●  تاثیر تیمارهای اب گرم و متیل سیکلوپروپان بر کارایی تیمارهای رفع گسی خرمالو
   ◂ مهران علامتی

●  بررسی تاثیر رنگ های مختلف نور LED و نور UVC بر ماندگاری پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای Capsicum annum
   ◂ سمیه خویطری زاده

●  تاثیر تیمارهای اب گرم و فراصوت بر کنترل قهوه ای شدن انزیمی و افزایش عمر پس از برداشت میوه ازگیل ژاپنی
   ◂ محمود ساورسفلی

●  اثر محلول‌پاشی قبل از برداشت گلایسین بتایین، سوربیتول، پرولین بر کیفیت ماندگاری میوه هلو پس از برداشت
   ◂ حسین عظیمی

●  برهمکنش تیمار UV-C و اسیداسکوربیک در افزایش عمر قفسه ای قارچ خوراکی تکمه ای
   ◂ نرگس حسنی

●  برهمکنش تیمارهای فراصوت و لاکتات کلسیم بر افزایش ماندگاری و کنترل قهوهای شدن قارچ تکمه ای (Agaricus bisporus)
   ◂ احسان نصری

●  اثرتیمارشوک حرارتی، لاکتات کلسیم وبسته بندی نانو در افزایش ماندگاری میوه خرمالو (رقم محلی کرج)
   ◂ فهیمه نصر

●  اثر ملاتونین در به تعویق انداختن پیری و القا مقاومت به سرمازدگی در میوه گوجه فرنگی (Lycopersicon lycopersicom Mill.)
   ◂ فرشاد صمدیان

●  تاثیر محلول پاشی کلسیم و اسیداسکوربیک بر عارضه فیزیولوژیکی دانه سفیدی انار
   ◂ حسین دهقانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید