دانشگاه شاهد

حمید مسلمی

دانشیار - دکترای تخصصی مهندسی عمران - سازه


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
شماره اتاق : 322
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212097
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (12)   Download XML   Download TXT

●  Polygonal finite element modeling of crack propagation via automatic adaptive mesh refinement
   ◂ Maryam Shahrezaei, Hamid Moslemi
   ✔ 1399/07/04  2020/09/25
    Structural Engineering and Mechanics


●  An efficient stress recovery technique in adaptive finite element method using artificial neural network
   ◂ Amirreza Khoei, Hamid Moslemi, Mohammadreza Seddighian
   ✔ 1399/05/24  2020/08/14
    Engineering Fracture Mechanics


●  A new adaptive mesh refinement strategy based on a probabilistic error estimation
   ◂ Hossein Ziaei , Hamid Moslemi
   ✔ 1399/03/05  2020/05/25
    Structural Engineering and Mechanics


●  An optimized mesh partitioning in finite element method based on element search technique
   ◂ Vahid Shiralinezhad, Hamid Moslemi
   ✔ 1398/02/25  2019/05/15
    Computers and Concrete


●  Reducing computational and memory cost of substructuring technique in finite element models
   ◂ Mohammad Hadi Kadkhodaee, Hamid Moslemi
   ✔ 1397/11/01  2019/01/21
    Numerical Methods in Civil Engineering
PDF   

●  A Statistical Approach For Error Estimation In Adaptive Finite Element Method
   ◂ Hamid Moslemi, Ali Tavakkoli
   ✔ 1397/10/21  2019/01/11
    International Journal for Computational Methods in Engineering Science & Mechanics


●  بهبود روش اجزای محدود بسط یافته در انالیز مسایل ترک با تولید مجدد شبکه
   ◂ کامران مدبر، حمید مسلمی
   ✔ 1397/06/31  2018/09/22
    مهندسی عمران فردوسی


●  AN IMPROVED NODAL ORDERING FOR REDUCING THE BANDWIDTH IN FEM
   ◂ Azam Mohseni, Hamid Moslemi, Mohammad Reza Seddighian
   ✔ 1397/06/10  2018/09/01
    Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics


●  بکارگیری روش اجزای محدود تطابقی در مسایل گسترش ترک با تخمین خطای ضریب شدت تنش
   ◂ حمید مسلمی، علیرضا حکیمی
   ✔ 1394/09/03  2015/11/24
    مهندسی سازه و ساخت


●  Crack growth modeling via 3D automatic adaptive mesh refinement based on modified-SPR technique
   ◂ A.R. Khoei, M. Eghbalian, H. Moslemi, H. Azadi
   ✔ 1391/10/10  2012/12/30
    Applied Mathematical Modelling
PDF   مقالات کنفرانسی (16)   Download XML   Download TXT

●  بهینه سازی سطح مقطع اعضای خرپاها با الگوریتم ژنتیک توسط اعمال نقض قید چندمرحله ای
   ◂ احسان جهانخانی، حمید مسلمی
   ✔ 1399/03/09  2020/05/29
    دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  یک روش جدید برای انالیز اجزای محدود سازه ها با حداقل کردن انرژی پتانسیل با استفاده از تکنیک پاره سازه های چندمرحله ای
   ◂ امید صداقت، حمید مسلمی
   ✔ 1399/03/09  2020/05/29
    دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  پیش بینی پاسخ اجزای محدود سازه ها با استفاده از ترکیب روش اجزای محدود تطابقی و شبکه عصبی مصنوعی
   ◂ مهدی نجاتی، حمید مسلمی
   ✔ 1399/03/09  2020/05/29
    دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  ارائه یک روش بر مبنای اصلاح شبکه با المانهای چندضلعی در مسائل رشد ترک
   ◂ مریم شاهرضایی، حمید مسلمی
   ✔ 1398/02/11  2019/05/01
    یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  اصلاح شبکه در روش اجزای محدود احتمالاتی برای کاهش بازه تغییرات جواب ناشی از شبکه
   ◂ حسین ضیایی، حمید مسلمی
   ✔ 1398/02/11  2019/05/01
    یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  ارایه تکنیکی مبتنی بر جستجوی المانها برای تعیین مسیر تقسیم پاره سازه ها در روش احزای محدود بوسیله الگوریتم ژنتیک
   ◂ وحید شیرعلی نژاد، حمید مسلمی
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
    یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
PDF   

●  کاهش پهنای باند ماتریسهای سختی حاصل از تکنیک پاره سازه ها در روش اجزای محدود
   ◂ محمدرضا صدیقیان کاشی، حمید مسلمی
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
    یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
PDF   

●  انالیز مسایل رشد ترک به روش گام به گام با افزودن تدریجی المانهای چسبنده همراه با کنترل تطابقی اندازه المان چسبنده
   ◂ هاشم شهاب لواسانی، حمید مسلمی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  ارایه یک روش اجزای محدود تطابقی جدید برای کاهش خطای حل با افزودن درجه تابع تقریب بدون افزایش گره
   ◂ پوریا مظاهری فرد، حمید مسلمی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  اصلاح شبکه در مسایل 3 بعدی شکل گیری و رشد ترک با استفاده از ترکیب مکانیک خرابی پیوسته و روش اجزا محدود بسط یافته
   ◂ مهیار کاظمیان، حمید مسلمی، مهدی شریفی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   پایان نامه ها

●  بهینه سازی سازه های خرپایی با تعداد اعضای بالا به وسیله ی الگوریتم ژنتیک با انالیز حساسیت بر روی ژنها
   ◂ احسان جهانخانی

●  یش بینی پاسخ اجزای محدود سازه ها با استفاده از ترکیب روش اجزای محدود تطابقی و شبکه عصبی مصنوعی
   ◂ مهدی نجاتی

●  یک روش جدید برای انالیز اجزای محدود سازه ها با حداقل کردن انرژی پتانسیل سازه با استفاده از تکنیک پاره سازه های چندمرحله ای
   ◂ امید صداقت سنگانی

●  ارائه یک روش بر مبنای اصلاح شبکه با المانهای چندضلعی در مسائل رشد ترک
   ◂ مریم شاهرضایی

●  اصلاح شبکه در روش اجزای محدود احتمالاتی برای کاهش بازه تغییرات جواب ناشی از شبکه
   ◂ حسین ضیایی طباطبایی

●  ارائه تکنیکی مبتنی بر جستجوی المانها برای تعیین مسیر تقسیم پاره سازه ها در روش اجزای محدود
   ◂ وحید شیرعلی نژاد

●  بهینه سازی توزیع پردازشگرها در روش اجزای محدود تطابقی با استفاده از سیستم پردازش موازی با محاسبه تابع هزینه
   ◂ پیمان خدام خراسانی

●  بهینه سازی اندازه، شکل و توپولوژی سازه های خرپایی تحت قیود استاتیکی و دینامیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   ◂ حسین اذرنگ

●  کاهش پهنای باند ماتریس سختی در روش اجزای محدود با الگوریتم توزیع پهنای باند یکنواخت در المانها
   ◂ اعظم محسنی

●  ارایه یک روش اجزای محدود تطابقی جدید برای کاهش خطای حل با افزودن درجه تابع تقریب بدون افزایش گره
   ◂ پوریا مظاهری فردنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید