دانشگاه شاهد

حمید مسلمی

استاد یار - دکترای تخصصی مهندسی عمران - سازه


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
شماره اتاق : 322
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212097
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (9)   Download XML   Download TXT

●  An optimized mesh partitioning in finite element method based on element search technique
   ◂ Vahid Shiralinezhad، Hamid Moslemi
   ✔ 1398/02/25  2019/05/15
    Computers and Concrete


●  Reducing computational and memory cost of substructuring technique in finite element models
   ◂ Mohammad Hadi Kadkhodaee، Hamid Moslemi
   ✔ 1397/11/01  2019/01/21
    Numerical Methods in Civil Engineering
PDF   

●  A Statistical Approach For Error Estimation In Adaptive Finite Element Method
   ◂ Hamid Moslemi، Ali Tavakkoli
   ✔ 1397/10/21  2019/01/11
    International Journal for Computational Methods in Engineering Science & Mechanics


●  بهبود روش اجزای محدود بسط یافته در انالیز مسایل ترک با تولید مجدد شبکه
   ◂ کامران مدبر، حمید مسلمی
   ✔ 1397/06/31  2018/09/22
    مهندسی عمران فردوسی


●  AN IMPROVED NODAL ORDERING FOR REDUCING THE BANDWIDTH IN FEM
   ◂ Azam Mohseni، Hamid Moslemi، Mohammadreza Seddighian
   ✔ 1397/06/10  2018/09/01
    Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics


●  بکارگیری روش اجزای محدود تطابقی در مسایل گسترش ترک با تخمین خطای ضریب شدت تنش
   ◂ حمید مسلمی، علیرضا حکیمی
   ✔ 1394/09/03  2015/11/24
    مهندسی سازه و ساخت


●  Crack growth modeling via 3D automatic adaptive mesh refinement based on modified-SPR technique
   ◂ حمید مسلمی، امیررضا خویی- مهداد اقبالیان- حمیدرضا ازادی
   ✔ 1391/10/10  2012/12/30
    Applied Mathematical Modelling
PDF   

●  Three-dimensional cohesive fracture modeling of non-planar crack growth using adaptive FE technique
   ◂ حمید مسلمی، امیررضا خویی- مهدی شریفی
   ✔ 1391/06/11  2012/09/01
    Internatioal Journal of Solids and Structures
PDF   

●  3D modeling of damage growth and crack initiation using adaptive finite element technique
   ◂ حمید مسلمی، امیررضا خویی
   ✔ 1389/08/11  2010/11/02
    International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica
PDF   

مقالات کنفرانسی (13)   Download XML   Download TXT

●  ارائه یک روش بر مبنای اصلاح شبکه با المانهای چندضلعی در مسائل رشد ترک
   ◂ مریم شاهرضایی، حمید مسلمی
   ✔ 1398/02/11  2019/05/01
    یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  اصلاح شبکه در روش اجزای محدود احتمالاتی برای کاهش بازه تغییرات جواب ناشی از شبکه
   ◂ حسین ضیایی، حمید مسلمی
   ✔ 1398/02/11  2019/05/01
    یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  ارایه تکنیکی مبتنی بر جستجوی المانها برای تعیین مسیر تقسیم پاره سازه ها در روش احزای محدود بوسیله الگوریتم ژنتیک
   ◂ حمید مسلمی، وحید شیرعلی نژاد
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
    یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
PDF   

●  کاهش پهنای باند ماتریسهای سختی حاصل از تکنیک پاره سازه ها در روش اجزای محدود
   ◂ حمید مسلمی، محمدرضا صدیقیان کاشی
   ✔ 1397/02/18  2018/05/08
    یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
PDF   

●  انالیز مسایل رشد ترک به روش گام به گام با افزودن تدریجی المانهای چسبنده همراه با کنترل تطابقی اندازه المان چسبنده
   ◂ هاشم شهاب لواسانی، حمید مسلمی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  ارایه یک روش اجزای محدود تطابقی جدید برای کاهش خطای حل با افزودن درجه تابع تقریب بدون افزایش گره
   ◂ پوریا مظاهری فرد، حمید مسلمی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  اصلاح شبکه در مسایل 3 بعدی شکل گیری و رشد ترک با استفاده از ترکیب مکانیک خرابی پیوسته و روش اجزا محدود بسط یافته
   ◂ مهیار کاظمیان، حمید مسلمی، مهدی شریفی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
PDF   

●  بهبود عملکرد روش انتگرال متقابل در براورد فاکتور شدت تنش با استفاده از فرایند شبکه بندی مجدد
   ◂ کامران مدبرساری قیه، حمید مسلمی
   ✔ 1394/12/24  2016/03/14
    کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی
PDF   

●  بررسی تاثیر ابعاد، موقعیت و شکل بازشوها بر رفتار سقفهای دال بتنی دوطرفه
   ◂ محمدرضا صدیقیان کاشی، حمید مسلمی، محمدرضا صدیقیان کاشی
   ✔ 1394/12/20  2016/03/10
    سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
PDF   

●  بهینه سازی تعداد پاره سازه ها در تحلیل اجزای محدود
   ◂ محمدهادی کدخدایی الیادرانی، حمید مسلمی
   ✔ 1394/02/17  2015/05/07
    دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
پایان نامه ها

●  ارائه یک روش بر مبنای اصلاح شبکه با المانهای چندضلعی در مسائل رشد ترک
   ◂ مریم شاهرضایی

●  اصلاح شبکه در روش اجزای محدود احتمالاتی برای کاهش بازه تغییرات جواب ناشی از شبکه
   ◂ حسین ضیایی طباطبایی

●  ارائه تکنیکی مبتنی بر جستجوی المانها برای تعیین مسیر تقسیم پاره سازه ها در روش اجزای محدود
   ◂ وحید شیرعلی نژاد

●  بهینه سازی اندازه، شکل و توپولوژی سازه های خرپایی تحت قیود استاتیکی و دینامیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   ◂ حسین اذرنگ

●  بهینه سازی توزیع پردازشگرها در روش اجزای محدود تطابقی با استفاده از سیستم پردازش موازی با محاسبه تابع هزینه
   ◂ پیمان خدام خراسانی

●  کاهش پهنای باند ماتریس سختی در روش اجزای محدود با الگوریتم توزیع پهنای باند یکنواخت در المانها
   ◂ اعظم محسنی

●  ارایه یک روش اجزای محدود تطابقی جدید برای کاهش خطای حل با افزودن درجه تابع تقریب بدون افزایش گره
   ◂ پوریا مظاهری فرد

●  بهینه سازی تعداد پاره سازه ها با روش اجزای محدود به وسیله پردازشگرهای موازی برای مسایل دوبعدی با هندسه منظم و شبکه ساخت یافته
   ◂ محمدسعید نوری

●  انالیز مسایل رشد ترک به روش گام به گام با افزودن تدریجی المانهای چسبنده همراه با کنترل تطابقی اندازه المان چسبنده
   ◂ هاشم شهاب لواسانی

●  اصلاح شبکه در مسایل شکل گیری و رشد ترک با استفاده از ترکیب مکانیک خرابی پیوسته و روش اجزای محدود بسط یافته
   ◂ مهیار کاظمیاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید