دانشگاه شاهد

مهرداد روغنی

استاد - پی اچ دی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : فیزیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (299)   Download XML   Download TXT

●  اثر دیوسجنین بر پتانسیل غشای میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در اسیب بیضه القا شده با متوترکسات در موشهای بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ محسن خلیلی، مهرداد روغنی
   ✔ 1401/04/29  2022/07/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  Identification of effective features of LFP signal for making closed-loop deep brain stimulation in parkinsonian rats
   ◂ Mohammad Pooyan, Mehrdad Roghani, sana amoozegar
   ✔ 1400/10/20  2022/01/10
    Medical and Biological Engineering and Computing


●  The Effect of Myrtus communis Aqueous Extract-Containing Gel on Wound Healing in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
   ◂ Seyed-Ali Khodaie, Fatemeh Emadi, Mohsen Naseri, Mohammad Kamalinejad, Seyed Mohammad Riahi, Fatemeh Alijaniha, Mehrdad Roghani
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    Current Drug Discovery Technologies


●  The effect of crocin on hippocampal lipid peroxidation and histopathology following intracerebroventricular injection of colchicine in the rat
   ◂ Farzane Fereidoni, Ensie Azadi-Ahmadabadi, Shahrame Jalalzade Ogvar, Mehrdad Roghani, Zahra Kiasalari Reineh
   ✔ 1400/03/30  2021/06/20
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  مدل حیوانی زنده برای صرع با استفاده از تزریق کلشی سین به داخل استریاتوم پشتی
   ◂ مهرداد روغنی، عطیه نژادابراهیم، منیژه کرمی، زهرا فخرالاسلام
   ✔ 1400/03/29  2021/06/19
    International Journal of Epilepsy


●  اثر عصاره ابی الکلی بخشهای هوایی اسطوخودوس بر صرع لوب گیجگاهی ناشی از پیلوکارپین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، لادن صدیق نژاد، مهرداد روغنی، شکوفه عطیمی
   ✔ 1400/02/25  2021/05/15
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Melatonin reverses cognitive deficits in streptozotocin-induced type 1 diabetes in the rat through attenuation of oxidative stress and inflammation
   ◂ Ala Albazal, Alireza Azizzadeh Delshad, Mehrdad Roghani
   ✔ 1399/12/11  2021/03/01
    Journal of Chemical Neuroanatomy


●  اثرات عصاره ابی الکلی لوندولا افیسینالیس - )اسطوخودوس انگلیسی( در افسردگی القا شده توسط رزرپین در موشهای کوچک ازمایشگاهی
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، بنفشه باقری، فائزه قضاتلو، مهرداد روغنی
   ✔ 1399/11/30  2021/02/18
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  تزریق کلشی سین به جسم مخطط پشتی مغز موش باعث صرع می شود
   ◂ منیژه کرمی، مهرداد روغنی، عطیه نژادابراهیم، زهرا فخرالاسلام
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  Ellagic acid ameliorates neuroinflammation and demyelination in experimental autoimmune encephalomyelitis: Involvement of NLRP3 and pyroptosis
   ◂ Siamak Afshinmajd, Mehrdad Roghani, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Ensie Azadi-Ahmadabadi, Elham Esmaeil-Jamaat, Javad Fahanik-Babaei, Marzieh Fakour, Farzane Fereidouni, Reihaneh Ghasemi-Tarie, Shahram Jalalzade-Ogvar, Vahid Khodashenas, Ashkan Sanaierad, Elham Zahedi, Zahra Kiasalari Reineh
   ✔ 1399/09/12  2020/12/02
    Journal of Chemical Neuroanatomy
مقالات کنفرانسی (41)   Download XML   Download TXT

●  بازدارندگی سیستم گابائرژیک بر استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ پشتی در مدل تجربی پلی کیستیک تخمدانی رت القا شده با مرفین
   ◂ منیژه کرمی، محسن خلیلی، مهرداد روغنی، زهرا جمشیدی
   ✔ 1400/02/23  2021/05/13
    9th Yazd international congress and student award on reproductive medicine
PDF   

●  بررسی اثر رزمارینیک اسید بر اختلال حفظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ سروش مظلومی، تاجماه ممبینی، مهداد روغنی
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24th Iranian and 3th International congress of physiology and phamacology
PDF   

●  Crocin as an active ingredient of saffron attenuates cognitive deficits due to intracerebroventricular injection of colchicine in the rat
   ◂ Ensie Azadi Ahmadabadi, Farzane Fereidoni, Shahram Jalalzadeh, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of safranal in prevention of cognitive decline in intracerebroventricular streptozotocin model of Alzheimer’s disease in the rat
   ◂ Shahram Jalalzadeh, Ensie Azadi Ahmadabadi, Farzane Fereidoni, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on behavioral and histological alterations in a model of Parkinson’s disease induced by intranigral injection of lipopolysaccharide in the rat
   ◂ Maryam Khorasani, Marzieh Fakour, Reihane Ghasemi Tarei, Sedigheh Keshtkar, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of safranal on prevention of learning and memory deficits following intracerebroventricular injection of colchicine in the rat
   ◂ Farzane Fereidooni, Ensie Azadi Ahmadabadi, Shahram Jalalzadeh, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on inflammatory response, oxidative stress, cholinesterase, and apoptosis in amyloid beta-induced model of Alzheimer’s disease in the rat
   ◂ Reihane Ghasemi Tarei, Zahra Kiasalari Reineh, Marzieh Fakour,, Maryam Khorasani, Sedigheh Keshtkar, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on behavioral function in plus elevated and forced swim tests in amyloid beta-induced model of Alzheimers disease in the rat
   ◂ Marzieh Fakour, Zahra Kiasalari Reineh, Reihane Ghasemi, Maryam Khorasani, Sedigheh Keshtkar, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on inflammatory response, oxidative stress, and apoptosis in a model of Parkinson’s disease induced by intranigral injection of lipopolysaccharide in the rat
   ◂ Zahra Kiasalari Reineh, Sedigheh Keshtkar, Maryam Khorasani, Marzieh Fakour, Reihane Ghasemi, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of fenugreek methanolic extract on learning and memory in experimental model of Alzheimer’s disease in rat
   ◂ Leila Nasiri, Hoora Zardooz, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   کتاب ها

●  فیزیولوژِی قلب و گردش خون
   ◂ روغنی - عزیزی - حیدری

پایان نامه ها

●  اثرحفاظتی کوئرستین در جلوگیری ازاسیب بیضه القاشده با متوترکسات در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ انسیه جنیدی

●  تاثیر لوپئول روی اسیب حاد کبدی القاشده با تترا کلرید کربن در مدل موشی
   ◂ وحید خداشناس کردکندی

●  تاثیر لوپئول بر شاخصهای استرس اکسیداتیو در اسیب حاد مغزی القاشده با تترا کلرید کربن
   ◂ شیما فلاحی میبدی

●  اثر بربرین بر استرس اکسیداتیو القا شده با اکریل امید در مغز موشهای صحرایی نر
   ◂ اعظم امیدوار

●  اثر کلشی سین بر القای صرع در رت ویستار نر
   ◂ عطیه نژادابراهیم

●  اثر کروسین بر اختلال حافظه، استرس اکسیداتیو و التهاب القا شده با تزریق داخل بطنی کلشیسین در موش صحرایی
   ◂ انسیه ازادی احمدابادی

●  اثر اسید رزمارینیک بر اسیب حاد کلیوی ناشی از لیپوپلی‌ساکارید در موش کوچک ازمایشگاهی
   ◂ محسن شفیعی

●  اثراسید¬سیناپیک بر یادگیری و حافظه و استرس‌اکسیداتیو مرتبط با هیپوکامپ به دنبال تجویز لیپوپلی‌ساکارید در موش صحرایی
   ◂ محدثه سادات رضویان

●  اثر بربرین بر اختلال یادگیری و حافظه و اسیب هیپوکمپ ناشی از دگزامتازون در موش صحرایی
   ◂ فاطمه بهرامی

●  اثر فلاونولیگنان سیلی مارین بر اسیب کلیوی حاد ایجاد شده توسط لیپوپلی ساکارید در موش سوری
   ◂ فاطمه رضایینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید